fredag 22 oktober 2010

Alla människors lika värde


"De normer och förhållningssätt som vi förväntar oss av varandra i samhället skall också råda i skolan. Ömsesidig respekt för olikheter och åsikter samt samarbete skall uppmuntras mellan vuxna och barn. Gripsholmsskolans värdegrund överrensstämmer med skollagen 1 kap. 2§, FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna samt Barnkonventionen. Skolan ska behandla alla lika och ingen diskriminering får förekomma. Oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska eleven känna sig trygg i att han/hon får en likvärdig utbildning. För att förebygga mobbing och negativa normer och för att ge alla barn möjlighet att utveckla sin egen personlighet arbetar vi hela tiden aktivt med värdegrundsfrågor. Vi fostrar främst våra elever genom att vara goda förebilder och genom vårt förhållningssätt lägger vi grunden till positivt lärande och utveckling. Arbetet med att skapa ansvarskännande, tänkande elever ligger således både på skolans och hemmets ansvar."

(Ur Gripsholmsskolans arbetsplan)

Med anledning av FN-dagen på söndag vill jag påminna om "Alla människors lika värde".
Jag tycker att det just nu blåser kalla vindar i Europa när det gäller denna fråga.
I Frankrike har men på presidentnivå tydligt markerat att en viss folkgrupp inte hör hemma i landet.
På TV-nyheterna härom kvällen hörde jag till min förskräckelse den tyska förbundskanslern närapå i hetsig ton och med knuten näve höjd i luften uttala sig om invandrarna i Tyskland. Kravet hon framförde var relevant men sättet hälsningen framfördes på var inte trevlig.
På TV-nyheterna igår kunde vi höra om att människor av utländsk härkomst blir beskjutna i sina hem i Malmö.

Här har vi alla - inte minst vi som jobbar med barn och ungdomar - ett stort ansvar att kontinuerligt prata om och poängtera att alla är värda precis lika mycket. Jag brukar säga att vi skall tänka på ögonblicket då en människa föds eller dör; vilken är då skillnaden? Ingen alls.

I Gripsholmsskolan gör vi alla vårt bästa för att jobba så här:

Vi visar varandra respekt och empati genom att:
 • Vi tar oss tid, lyssnar aktivt och ser alla.
 • Vi hälsar på varandra och tilltalar varandra på ett trevligt sätt och helst med namn.
 • Vi bejakar alla känslor, men tillåter inte någon att slå, skada eller säga dumma saker.
 • Vi tar allas åsikter på allvar, uppmuntrar oliktänkande och bemöter alla med respekt, även om vi inte håller med.
 • Vi har positiva förväntningar på alla.
 • Vi uppmuntrar varandra och tar tillvara alla tillfällen till att berömma.
 • Vi ber om förlåtelse/ursäkt när vi gjort fel.
 • Vi följer regeln: - Jag är mot andra, som jag vill att andra skall vara mot mig.
 • Vi kommer i tid.
 • Vi följer gemensamma uppsatta regler och överenskommelser.
 • Vi är tydliga och står vid vårt ord.

Vi skapar trygghet genom:

 • Ett tillåtande klimat.
 • Att alltid visa att "Jag tycker om dig, även om jag inte tycker om det du gjort nu."
 • Att vi visar att alla duger även om man misslyckas ibland.
 • Att barnen lär känna och kan vända sig till alla vuxna på skolan.
 • Fasta rutiner, gemensamma regler och kontinuitet.
 • Att vara tydliga i vad som gäller.
 • God framförhållning för att undvika stress.
 • Att alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin situation.
 • Fadderverksamhet.
 • Väl fungerande mobbnings- och elevvårdsteam.
 • Samverkan med hemmen i en öppen dialog.
Mycket att uppfylla men ack så viktigt.


Trevlig helg,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar