tisdag 4 januari 2011

Lilla klassen


Ur Lgr11 om Skolans värdegrund och uppdrag:

* Skolan ska främja alla elevers utveckling samt en livslång lust att lära.
* Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart.
* Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
* Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.


Alla elever i Gripsholmsskolan hör till en moderklass.

I skolan kommer från januari 2011 smågruppsundervining att bedrivas i den så kallade Lilla klassen där det högst 5 elever vistas åt gången. I den Lilla klassen sköts undervisningen av en utbildad pedagog.


Det skall vara tydligt angivet i vilket ämne och under vilka lektioner eleven avviker från sin moderklass för att ta del av undervisningen i den Lilla klassen.

Föräldrarna skall alltid ge sitt samtycke till att eleven under vissa lektioner undervisas av en pedagog i en mindre, åldersblandad grupp. För detta ändamål finns en särskild blankett.


För att förebygga den eventuella mystiken kring detta arrangemang kommer skolans alla elever att någon gång under skoltiden få delta i undervisning i nämnda klass.

Den Lilla klassen har sin verksamhet på skolan i Viken.

Under vårterminen 2011 handhas undervisningen av specialpedagogen Birgitta Ottenback måndagar-torsdagar kl. 8-12.


Välkommen tillbaka till skolan den 10 januari,

hälsar rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar