fredag 18 juni 2010

Årskursproven


I maj månad hölls årskursprov i svenska, matematik och engelska i de olika elevgrupperna i Gripsholmsskolan.

Årskursprovet i svenska bestod av tre uppgifter i f-klassen och i årskurs 1 samt fyra uppgifter i årskurs 2.
I den första uppgiften skulle eleverna läsa en text för läraren. Läraren gjorde sedan en bedömning av om eleven befann sig på nivå 1, 2 eller 3 när det gäller läsförmågan. I förskoleklassen var det endast ett fåtal elever som inte hade knäckt läskoden, de allra flesta kunde ljuda ihop bokstäverna eller rentav läsa flytande.
I årkurs 1 hade alla knäckt koden och de flesta läste flytande. I årskurs 2 läste alla elever flytande.
Ett mycket gott resultat när det gäller elevernas läsförmåga, glädjande!

Den andra uppgiften i svenska gick ut på att eleverna skulle producera egen text på sin dator. I f-klassen skulle eleverna skriva om sig själv, i årskurs 1 skulle man skriva om sin familj och i årskurs 3 skulle man berätta om sina sommarplaner. Avslutningsvis skulle man illustrera sin text. Jag kan stolt berätta att alla elever skrev mycket bra texter och gjorde fina bilder till. Texterna varierade i längd beroende på om man gick i f-klass eller i årskurs 2 precis som det skall vara.

Läraren iakttog fingersättningen då eleverna skrev och endel elever använder sig av korrekt fingersättning hela tiden, endel gör det från och till och endel gör det inte alls. Här behöver vi med andra ord mera träning.
Eleverna i årskurs 2 hade också en uppgift i läsförståelse där man förväntades svara på frågor utgående från en text. Alla klarade uppgiften galant.

Årskursprovet i matematik i f-klassen handlade om enkla additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-10. Eleverna var duktigare på addition än subtraktion och det märktes att man jobbat mycket med tio-kamraterna, bra.
I årskurs 1 förväntades man klara av att addera och subtrahera inom talområdet 0-20, kunna klockan samt klara av enkla problemlösningsuppgifter. Eleverna gjorde överlag bra ifrån sig.
I årskurs 2 gick uppgifterna ut på att räkna additions- och subtraktionsuppgifter med uppställning, klara av enkla multiplikationsuppgifter, bråkuppgifter samt något svårare problemlösningsuppgifter. Även här gjorde eleverna överlag bra ifrån sig.
Årskursproven i matematik var uppgjorda enligt finsk modell och kraven är där rätt högt ställda redan i årskurs 2.
Man kan väl sammanfattningsvis säga att vi skall fortsätta att jobba envetet i alla skolämnen i allmänhet och i ämnet matematik i synnerhet.

Årskursprovet i engelska gick ut på att eleverna skulle rita bilder inom olika ämnesområden utgående från instruktioner givna enbart på engelska. Ämnesområdena var: "In the classroom, Things you wear, Dinner is ready, On the farm, What´s the weather like"? Eleverna prickade in i stort sett allt helt rätt, trevligt.

Elevernas prestationer i årskursproven visar att det utförda arbetet under läsåret 2009-2010 får godkänt. Nu är det tid för återhämtning för för både elever och lärare inför nästa läsår!

Trevlig helg i kärlekens tecken,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar