måndag 29 juli 2013

Rektorsbeslut den 29 juli 2013


Rektorsbeslut till alla föräldrar med barn i blivande klass 5b


Gripshomsskolan har emottagit 22 ansökningar från samtliga vårdnadshavare i samma klass om att era barn ska få gå om årskurs 5. Enligt Skolförordningen är det rektor ensam som beviljar eller avslår era ansökningar. Förordningen säger i kapitel 4, § 5 att rektor får besluta att elev går om "om detta med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven." Mot bakgrund av denna skrivning - som saknar förbehåll eller inskränkningar i förarbetena  till skolförfattningarna - beviljar jag samtliga 22 elever att få gå om årskurs 5 fr.o.m. höstterminens början den 21 augusti 2013. 


Formuleringen om lämpligast för elevens utveckling stämmer väl in på den situation barnen befinner sig i. Jag kan med glädje konstatera att lagen i detta fall är på barnens sida och att lagstiftaren troligtvis insett att det kan finnas andra skäl än kunskapsbrister som motiv för att gå om. Att slippa fyra kaotiska månader i en ny skola med nya lärare och nya klasskamrater har ni bedömt som bäst för era barns utveckling. Jag håller med er och tycker att era och mitt beslut väl följer Skollagens överordnade kapitel 1, § 10 som säger att: "I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt."Ha en fortsatt fin sommar. Väl mött den 21 augusti kl 8.15 i klass 5b.

Gripsholmsskolan den 29 juli 2013

Nina Lidfors
Rektor Gripsholmsskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar